2015 Yılı Faaliyet Raporları

2015 Yılı Faaliyet Raporları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BRİFİNG RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 1. KURULUŞUN (BELEDİYENİN) GENEL TANIMI                :

 

İlçe sınırları içerisindeki halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

 

 

 1. GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI                             :

 

 

 6447 Sayılı Kanunla Değişen 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir ve 25 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 30 Mart 2014 tarihinde Belediyemiz sınırları genişlemiş Fethiye ve Durucasu Belediyeleri tüzel kişiliği sona ermiş köyler mahalle statüsüne dönüşerek Belediyemiz hizmet alanı içine girmiştir.

 

Büyükşehir ve İlçe Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

 

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

 

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.”

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü             faaliyet ve hizmette bulunabilirler.”

g) Büyükşehir  belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir  kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehir`in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda  üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin  ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,  yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları  ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.” “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

      a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden;  otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler  yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

 • Hizmet sunduğu vatandaşların asla dinine, ırkına, cinsiyetine, ekonomik ve sosyal durumuna göre değerlendirmeyen,

      •    Yetkisinde olan emaneti en iyi şekilde değerlendiren ve adil bir hizmet anlayışının

           Sürdürülebilirliğini sağlayarak onu her vatandaşın hizmetine en kısa yoldan ve en kısa zamanda sunmak.

 

 

 1. TEŞKİLAT YAPISI                                                       :

 

Belediye, seçilmiş organları ve atanmışlar olmak üzere;

 1. Seçimle gelenleri Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni,
 2. Atamayla gelenler; Belediye Başkan Yardımcısı,

3) Belediye Norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Malî Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler birimlerinden oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KADRO VE PERSONEL DURUMU                         :

 

             22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Norm kadroya uygun olarak 61 memur, 30 işçi kadrosu bulunmaktadır. Mevcut 30 işçi kadrosunun 19’u dolu 11`i boş,  61 memur kadrosunun 8`i dolu 53`ü boştur. Fen İşleri Müdürlüğünde Tam Zamanlı 1 adet Sözleşmeli personel görev yapmaktadır.

 

 

(C3) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

 

 

 

DOLU

 

BOŞ

TOPLAM  ADET

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

-

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

-

1

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

-

1

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

-

1

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

-

1

1

DİĞER MÜDÜRLER

-

2

2

ŞEF

1

5

6

AVUKAT

-

1

1

İDARİ PERSONEL

-

16

16

G.İ.H. MEMUR

1

-

1

G.İ.H ŞOFÖR

1

-

1

TEKNİK PERSONEL

2

9

9

SAĞLIK PERSONELİ

-

2

2

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

-

3

3

ZABITA AMİRİ

-

1

1

ZABITA KOMİSERİ

-

3

3

ZABITA MEMURU

2

10

12

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

8

53

61

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

19

11

30

 

 

 

 1. BELEDİYE BİRİMLERİNE AİT YÖNETMELİK 

 

 • Yazıhan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü` nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlenme amaçlı Yönetmelik hazırlanmış olup, Yönetmelik Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 • İmza Yetki Yönergesi 09.01.2015 tarih ve 7 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 05.05.2015 ve 28 sayılı Meclis kararı yürürlüğe girmiştir.
 • Belediye Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönetmeliği 05.10.2015 tarih ve 49 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 • Eğitim Yardımı Yönetmeliği ve Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 56 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 7 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 1.  BELEDİYEMİZİN GELİR – GİDER BÜTÇESİ:  

 

c) 2016 Yılı Kesin Hesabı   

 

Gelir Kesin Hesabı

 

Tahmini Gelir Bütçesi                              

11.650.000,00

Vergi Gelirleri                                          

221.341,63

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                      

55.397,77

Alınan Bağış ve Yardımlar                              

300.000,00

Diğer Gelirler                                                 

5.470.432,26

T O P L A M GELİR                                   

6.047.171,66

 

Gider Kesin Hesabı

 

Bütçe ile Verilen Tahmini Ödenek              

11.650.000,00

Personel Giderleri                                     

2.091.513,78

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gideri

281.216,69

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     

1.792.469,90

Faiz Giderleri                                          

22.815,61

Cari Transferler                                       

1.739.017,42

Sermaye Giderleri                                    

200.972,46

Sermaye Transferleri                                

39.596,16

T O P L A M  GİDER                                  

6.167,602,02

       2016  yılından 2017 yılına 107.294,46 TL Banka nakit devretmiştir

 

 

 

 1. BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL TESİSLER       :

 

 

            Merkez Belediye Hizmet Binası zemin 3 kattan oluşmaktadır ve toplam 1080 m2’ dir.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Merkez Belediye Eski Hizmet Binası 2 kattan oluşmaktadır ve 82 m2 `dir.

 

 

 

 

 

 

        Fethiye Mahallesinde Hizmet binası zeminle birlikte 3 kattan oluşmaktadır ve toplam 500 m2 `dir.

 

 

 

 

 

 

           Fethiye Mahallesi Kültür Merkezi 2 kattan oluşmakta olup, toplam alanı 500 m2 `dir.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZAŞ İnş. Hiz. Tur. A.Ş.  Şirketi 01.01.2015 tarihinde faaliyete geçti. 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Şirket Müdürü görev yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 yılında Makine Garajı ve Akaryakıt Pompa İstasyonu Yapıldı. 100 m2 personel binası, 80 m2`lik depo, 40 m2 araç yıkama tesisi, 40 m2 bakım – onarım (kademe ) tesisi, 1 adet 25000 lt kapasiteli gömülü yakıt tankı ve 1840 m2 açık alan otoparkı ve güvenlik sistemi kurularak faaliyete geçti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ARAÇ, MAKİNE VE TECHİZAT DURUMU                      :

 

-4 Adet İş Makinesi ( Kepçe )

-4 Adet Damberli Kamyon

-4 Adet Çöp Toplama Aracı

-1 Adet Minibüs

-1 Adet Kamyonet

-1 Adet Yol Süpürme Aracı

-1 Adet Arasöz

-1 Adet Traktör

-1 Adet Otomobil

-1 Adet 4 X 4  Jeep

-1 Adet 4 x2 Picup

Toplam 23 Adet aktif aracımız mevcuttur.

 

-1 Adet Ambulans

-1 Adet Otomobil

-2 Adet Kamyon

-1 Adet Kamyonet

-1 Adet Silindir

Toplam 6 Adet Pasif ( Atıl ) durumda aracımız mevcuttur

 

 

 

 1. YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR:

 

             Şehir içerisinde açılmış imar yolları ile birlikte yeni açılan yollarımızın çoğunluğu asfalt yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

 • 1.Kat Asfat Kaplama

Yazıhan-Erecek-Buzluk 9,6 km asfalt kaplandı.

 • Asfalt Yama Çalışmaları

Durucasu-Kömüşhan Grup yolu 9 km bitti.

Hamidiye 4 km bitti.

 Sinan-Eğribük-Yeniköy 14 km bitti.

Gövük 5 km bitti. Sürür-Dedekargın-Tecirli 8 km bitti.

 

 

Belediyemiz aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Yol Çalışmaları;

Asfalt Kaplama : 83,50 km

Asfalt Yama Yapılması: 72,00 km

Asfalt Bakım ve Onarım Çalışmaları: 180,00 km

Stabilize Yol Yapım Çalışmaları: 35,00 km,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) Sathi Asfalt Kaplama Çalışması:

 

Proje Yeri

Prg.Alınan

Tamamlanan

Durumu

Akyazı-Sürür-Böğürtlen-Balaban-Durucasu-Kömüşhan-Mısırdere-Çivril

70

83,50

Bitti

 

2.2) Asfalt Yama Çalışmaları

 

Proje Yeri

Prg.Alınan

Tamamlanan

Durumu

Muhtelif Mahallelerimiz

70,00

72,00

Bitti

 

DUVAR YAPIMI ÇALIŞMALARI

 

Belediyemiz tarafından çelik sac mamulden yaptırılan toplam (70x2=140) mt uzunluğundaki kalıplar Kum ve işçilik Giderleri belediyemizden karşılanmak üzere Balaban Yeniköy Mahallesi, Yazıhan İlçe Merkezi ve çeşitli lokasyonlarda betonarme duvarlar yapılmıştır.

 

BİNA YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

 • Boztepe ve Kömüşhan mahallelerinde Camii yanına Wc+Abdest Alma ve Depo Amaçlı yapılar tamamlanmıştır. Tomolarda devam etmektedir.
 • Akyazı,Mısırdere,Çivril,Kömüşhan Mahalle mezarlığı etrafına Büyükşehir aracılığı ile tel örgü yaptırılmıştır.
 • Durucasu Eski Belediye Hizmet Binasının ve muhtarlık binasının bakım ve onarımı yaptırılmıştır.
 • Ambarcık eski okulunun tamirat ve tadilatı yapılmıştır.
 • 30 mahallemize toplam 50 adet Beton 50 Adet Sacdan Mamül Hayvan Sulaması için sulak dağıtılmıştır.

 

PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARI

 

 • Hamidiye ve Sürür mahalle merkezlerinde bulunan Park ve Bahçelerin Bakım ve onarımları yapılarak Otomatik Sulama Sistemi kurulmuştur.
 • Yazıhan Merkez de bulunan 2 parkın içindeki ağaçların budama ve bakımları yapılarak içerisinde bulunan taşlar makina ile toplatılmıştır.
 • Yazıhan Merkez Cadde ve Sokaklarında ve Fethiye yolu üzerinde bulunan ağaçların sulaması yapılmıştır.
 • 2016 yılı içerisinde toplam 7800 adet fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirilmiştir.
 • 60 hektarlık park ve yeşil alanların bakım, onarım ve ağaç dikimi gerçekleşmiştir.

 

 

KALDIRIM VE PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI

Yer

Toplam Metraj (m2)

Toplam Parke (Adet)

Bordür (Adet)

Yazıhan Lisesi Etrafı

1.555

55.980

 

Şevki Çiftliği Camii Etrafı

111

3.996

50

Çavuş Camii Etrafı

222

7.992

 

Durucasu Yol

7000

252.000

2000

Sürür Camii Etrafı

222

7.992

100

Sürür Mezarlık Önü

222

7.992

50

Sürür Yol

13000

468.000

2000

Sadıklı Camii Etrafı

222

7.992

50

Tahtalı Camii Etrafı

333

11.988

20

Epreme Camii Etrafı

222

7.992

20

Balaban Camii Etrafı

200

7.200

 

Zeyneboğlu Camii Etrafı

100

3.600

50

Akyazı Okul Önü

140

5.040

70

Sarsap Camii Etrafı

140

5.040

50

Böğürtlen Camii Etrafı

580

20.880

100

Kömüşhan Sağlık Ocagı Etrafı

111

3.996

50

Genel Toplam

24,380

877.680

4.610

Kilitli Parke Taşı Çalışması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

 

Yazıhan Merkez

 

            6360 Sayılı yasa gereği ile Büyükşehir Belediyesinden 1/5000 lik paftaların yapılması için izinler alınıp toplam 44.750,00 TL lik kredi tahsis edilmiştir. Bu doğrultuda Uygulama İmar Planında tadilat ve İlave İmar Planı yapımı ihale edilmiş ve öneri imar planı üzerinde çalışma yapılarak taleplerimiz işlenerek tekrar gönderilmiştir. 2017 yılının 2. yarısında teslim edilmesi planlanmaktadır.

 

Durucasu Mahallesi

 

            6360 Sayılı yasa gereği ile Büyükşehir Belediyesinden 1/5000 lik paftaların yapılması için izinler alınmış ve 1/1000 lik paftalar içinde belediyemizce gerekli izinler verilmiş imara esas zemin etüdü ve imar planı çalışması devam etmektedir.

 

 

 • Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişare sonucunda öncelik arz eden Tecirli (95 Hektar),Karaca (69 Hektar),Fethiye (155 Hektar),Hamidiye (128 Hektar),Mısırdere (73 Hektar) ,Balaban (120 Hektar),Kömüşhan (98 Hektar) ve Sürür (155 Hektar)lık alanda toplam 1.070,00 hektarlık alanda imar planı çalışması başlatılmıştır. Diğer mahallelerimizde imar planına esas altyapı çalışmaları devam etmektedir.

 

 • Güneş Enerji Santrali Kurulması için gerekli yer tahsisi ve enerji müsaadeleri için kurum görüşleri tamamlanmıştır.

 

 • Kilittaşı İmalathanesi için yer tahsisi çalışması yapılmış, gerekli ödenekler için Kalkınma, Gümrük, Çevre ve Şehircilik ve Maliye Bakanlıklarına projeler sunularak ödenek beklenmektedir.

 

 • Boztepe Barajı önü rekreasyon ve mesire alanı olarak belirlenmiş ve DSİ tarafından ihaleye çıkarılmıştır.

 

 • Sürür ve Yazıhan merkezde bulunan toplamda 3 adet hemzemin geçit üstüne yapılacak olan üstgeçitlerin proje kontrolleri yapılarak imar planına işlenmesi sağlanmıştır.

 

 • Kömüşhan ve Sürür Mahallelerinde imar planına esas zemin etütleri yapılmıştır.

 

 

 

 1. _DSC0116.JPGYAZIHAN GENEL ÇALIŞMA LİSTESİ

 

 

 • 01/01/2017 tarihinde Basın Yayın Müdürlüğünce hazırlanan 15 Temmuz Tarihe Sürülmüş Kara Leke ve Muhteşem Direniş’’ adlı projemiz onaylandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile gerçekleştirdiği etkinlikte Malatya Şehir Tiyatrosu tarafından Sinevizyon ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

 

 

 

 

 

yazihan-belediyesinden-400-aileye-gida-yardimi.jpg

 • İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 500 vatandaşa Ramazan (gıda) paketi yardımı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hıdırellezi Kutluyorum, Kültürel Mirasıma sahip Çıkıyorum Projesi ile Bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Halat çekme yarışıve  halk oyunlarının, çocuk oyunlarının oynatıldığı bu programda çocuklar doyasıya eğlenirken yöresel oyunlar ile atlı cirit müsabakası, sanatçılar, gavri mırı, kendir, tura, halat çekme, sing-sing, selling vs oyunlar oynandı.        

 

 •          Kadınlar Günü dolayısıyla İlçemizdeki kadınlara öğle yemeği ve  karanfiller dağıtıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yazıhan Belediyesi sosyal sorumluk projesi kapsamında bayram öncesi çocuklara eşofman ve spor ayakkabı hediye edildi.

 

 

 

 

 

İftar sofralarının ilki bu yıl buzluk mahallesinde verildi

 

 

 • Yazıhan Belediyesi tarafından üç yıldır, her ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen Biz biriz sofralarda beraberiz sloganı ile beş mahallede iftar sofraları düzenlendi.

 

 

 

 

Yazıhan Belediyesi mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

 

 

 

 • Gövük, Sinan, Balaban ve Bahçelievler Mahallelerine Çocuk parkları yapıldı.

images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yazıhan ilçesi ve Mahallelerine dağıtılmak üzere kapaklı 400 lt`lik 196 adet çöp Konteynırı alındı.

 • Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş adına iken gerekli yazışmalar sonucunda 30.647 m2 lik alan belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemiz adına tescillenmiştir. Toki kayıtları alınmaya başlandı 3+1, 2+1 daireler olmak üzere kayıtlar alınmaya başladı.

 

 

 

16402507_669897333216054_5445046258515025850_o.jpg

 • Yazıhan'a 15.8 Milyon TL Tutarında 92 km Modern Altyapı Yatırımını Tamamlayarak İlçemizin Merkezine de 6.1 Milyon Maliyet ile 36,5 km Sağlam Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarına Başlıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 • 20161122_110736.jpgYazıhan Ovası Tarımsal Sulama yapı ve Planlama toplantısı ; Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe Tarım İl Müdürü Zülküf Yıldırımoğlu, Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun İ.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Nihat Tursun,  İ.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Kayısı Araştırma Enstitüsü  Müdürü Abdullah Erdoğan ve   Mahalle Muhtarlarının katılımı ile Yazıhan belediyesi toplantı salonunda  tarım toplantısı gerçekleştirildi.

 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından Yazıhan'a dev yatırım

 

 

 • 07.12.2016 Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'a Geleneksel Ata Sporlarını Yaşatma Kompleksi projesini onayladı.

 

 

 

 

 

 • Kilit taşı imalathanesi için temel ve su basmanı tamamlandı. 2017 sonu itibari ile imalata başlanması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 • Kültür Bakanlığı katkılarıyla Uçurtmanı ve Çadırını Al Gel Projesi Hekimhan Yamadağı Çimen Yaylasında 01/07/2017 tarihinde düzenlendi.

 

 

 

 

 • Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından Benim Toprağım Yazıhan adlı '' Yazıhan'da Tarımsal Planlama'' Paneli düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 • Vali Toprak’da bu gelişmeler üzerine Yazıhan ilçesi Argaç Sıratepeleri olarak bilinen bölgede Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Malatya Orman İşletme Müdürlüğünce gerekli inceleme ve çalışmaların yapılarak rapor haline getirilmesi talimatını verdi.

 

 

 • Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yazıhan Belediyesine, tam donanımlı Çöp Toplama aracı hibe edildi.
 •  

 

 1. BAKANLIK PROJELERİ

 

2017 yılı içerisinde 5 Bakanlığa 8 adet proje gönderildi.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

            Çöp Toplama Aracı (1 Adet)

            Çöp Konteyneri (800 Adet)

            Damperli Kamyon (2 Adet)

            Kilitli Parke Taşı İmalathanesi

            Park ve Yürüyüş Yolu

 

Kalkınma Bakanlığı

 

            Kilitli Parke Taşı İmalathanesi (1 Adet Tesis)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

            Kilitli Parke Taşı İmalathanesi (1 Adet Tesis)

 

Maliye Bakanlığı

 

            Kilitli Parke Taşı İmalathanesi (1 Adet Tesis)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

            Aydınlatma Projeleri

            Kilitli Parke Taşı İle Yol Projesi

            Çocuk Oyun Grubu (28 Adet)

 

 1. YAPILACAK İŞLER                                                            :

 

 • Kültür ve Sosyal Tesis Binası Yapımına başlandı.
 • DDY 5. Bölge Müdürlüğüne ait 23.000 m2 Taşınmazın Kent Park Yapılması.
 • Argaç Tepesi Ağaçlandırma Çalışması Yapılması.
 • Mabetlerin bakım ve onarımının Yapılması,
 • Türbe ve Ziyaret Yerlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması,
 • Kilittaş Üretim Şantiyesi,
 • Soğuk Hava Deposu,
 • Mahalle İçlerinin Asfalt ve Kilittaş Yapılması,
 • Köy Konağı Yapılması,
 • Boztepe Recai KUTAN Baraj Göleti çevresine rekreasyon çalışması Yapılması,
 • Ata Sporları ve Atlı Cirit Spor Kompleksi Yapılması,
 • GES ( Güneş Enerjisi Santrali ) Kurulması 4 MW
 • TOKİ Yapılması,
 • Kuruçay Dere Islahı Çalışması.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 İLÇENİN TARİHİ  :

Malatya’ya 40 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 618 km2, toplam nüfus 13.452’dir. Yazıhan’ın ilkçağlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleşmelerine sahne olduğu,

 

M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıla arasında güncelliği korumuş olan İpek Yolu – Bakır Yolu`nu kullanan kervanların geçtiği bu yol güzergâhında İpek Yolu- Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye - Malatya, Gürün - Kayseri, Hekimhan-Sivas yolu üzerinde bulunmaktadır. Buzluk Köyü’nde bulunan mağaralar bunu göstermektedir.

 

Osmanlı döneminde ise Sultan III. Murat Han, Yazıhan`ın 10 km güneyinde kendi adıyla anılan “Sultan Murat Han Kervansarayı`nı İran Seferleri sırasında 1593 inşa ettirmiştir. Bu yol üzerinde bulunan Kırkgöz Köprüsü`de XV-XVI. Yüzyılda Osmanlılar tarafından yapılmış olup, Karakaya Baraj Gölü suları altında kalmıştır.

 

Yazıhan İlçesi’nin Cumhuriyet Dönemi tarihçesi 1936 yılında başlamış olup, buraya gelen aşiretler arazinin düz (ova) olması sebebiyle ve “ Sultan Murat Han “ adına izafeten konakladıkları ve bu ovaya “ YAZIHAN “ adını vermiştir.

 

1928 yılında bu bölgede demiryolu inşaatı başlamış ve 1936 yılında tamamlanmıştır.  İlçenin yerleştiği alanda demiryolu istasyonu kurulmuştur. Kuzey batıda yaklaşık 3 km uzaklıktaki Fethiye köyünde yaşayanların buraya yerleşmesi için bucak merkezi Fethiye`den alınıp 1940 yılında Yazıhan`a taşınmış ve imar faaliyetleri başlatılarak tarım ve konut için toprak dağıtımı yapılmış. Ancak Fethiyeliler buraya taşınmamış, daha çok Arguvan, Hekimhan, Arapgir ve Sivas`ın Kangal İlçelerinin köylerinden ve özellikle 3 km uzaklıktaki Gövük köyünden gelenler İlçe halkını oluşturmuşlardır

 

 

Yazıhan 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla İlçe olurken, 28 köy ve 59 mezra ilçeye bağlanmıştır. İlçe 610 km2`lik alana sahiptir.

 

 

6447 Sayılı Kanun ile değişen 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesinin 1. fıkrası gereği Tüzel kişiliği sona eren belediye ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

 

          Buzluk Mağaraları :


          Buzluk Mağaraları, Yazıhan İlçesi’nin yaklaşık 10 km kuzey batısında eski adı Ağınsur olan Buzluk köyünde bulunur. Günümüzde doğal etkilerden bozulmuş olan mağaranın çevresinde mezarlara rastlanmıştır. Diğer adı Ansur olan kaya mağaralarında Yontma Taş Devri ve Hitit Uygarlıklarının izlerine rastlanır. Kütlesi iki km uzunlukta ve 50 metrenin üstünde bir yüksekliğe sahip, görünüşü insan yüzüne benzetilen üç kaya mağarası bulunur. İçinde içme suyu da vardır. Efsaneye göre, Şehristan Kralı, dış saldırılara karşı kendini savunmak için mağaralarının en yükseğine yerleşmiştir. Kayaların altında üç kilise ile birlikte 40–50 dolaylarında oda şeklinde harabeler bulunur.

 

 

 

Hasan Badırık (Uzun Hasan)Camii  :

          Hasan Badırık Camii, Malatya-Sivas şosesinin 41. kilometresindeki Fethiye Köyü’nde Kanuni Sultan Süleyman’ın son saltanat döneminde Hicri 974 (Miladi 1566) Malatya Beylerbeyi olan Abdüsselam oğlu Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Cami Osmanlı mimarisinin en geliştiği devirde yapılmış olmakla beraber 15. yüzyılda Bursa, Edirne ve İstanbul’da meydana gelen ve “ T ” şeklinde plana sahip ilk Osmanlı Camileri ile gelişme devri yapıları arasında bir geçiş örneği teşkil eder. Caminin yalnız ibadet için değil diğer din ve dünya işlerinin de tedris ve müzakere edildiği çok amaçlı bir ihtiyacı karşılamak üzere yapıldığı gerek plânından gerekse kitabesindeki ifadeden anlaşılmaktadır.

 

 

Lelef Şelalesi :

 

İlçemiz Epreme Mahallesi yakınındaki  Lelef                  Şelalesi, macerayı seven doğa yürüyüşçüleri için doğal güzelliklerin görülebileceği çekici bir mekândır.

 

 

 

 

 

 

13-BELEDİYEMİZE  BAĞLI  MAHALLELER:

 

İlçemizde 33 Mahalle ve 59 yerleşim yeri bulunmaktadır. Mahalle ağırlıklı olarak düz arazi üzerinde kurulmuş olup 13 Mahalle dağlık yamaçlarda kurulu bulunmaktadır. Mahallelerimizin tamamında içmesuyu şebekesi mevcuttur.  Hamidiye, Fethiye, Çavuş, Eğribük, Epreme, Dedekargın, Sinanlı, İriağaç, Böğürtlen, Karaca, Hamidiye, Tecirli ve Ambarcık Mahalle Şevki Çiftliği sokağı olmak üzere 12 Mahallemizde kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.

 

Mahalle Bilgi Formu

 

Köy Adı

Mezranın Adı

Yol Vasfı

İçmesuyu Durumu

Kanalizasyon Durumu

İlçeye Uzaklığı

 
 

AKYAZI

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

14

 

Sarsap

Asfalt 

Yeterli

Yok

13

 

İlyaslar

Stabilize

Yeterli

Yok

12

 

Cavlaklar

Stabilize

Yeterli

Yok

12

 

Musalar

Stabilize

Yetersiz

Yok

13

 

Şatırlar

Stabilize

Yeterli

Yok

17

 

ALİCAN

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

10

 

Hüsnepınarı

Stabilize

Yetersiz

Yok

9

 

Kavak

Stabilize

Yeterli

Yok

10

 

Kızıldere

Stabilize

Yeterli

Yok

9

 

Şilan

Stabilize

Yeterli

Yok

10

 

Tenci

Stabilize

Yetersiz

Yok

10

 

AMBARCIK

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

25

 

Şevkiçiftliği

Asfalt

Yeterli

Var

32

 

BAHÇELİEVLER

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

14

 

Şimşekler

Stabilize

Yeterli

Yok

 18

 

BALABAN

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

10

 

Yeniköy

Asfalt

Yeterli

Yok

7

 

BEREKETLİ

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

22

 

BÖĞÜRTLEN

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

14

 

Kuyucak

Stabilize l

Yetersiz

Yok

16

 

BUZLUK

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

12

 

Başpınar

Asfalt

Yeterli

Yok

6

 

Bayraktar

Stabilize

Yeterli

Yok

9

 

Boztepe

Stabilize

Yeterli

Yok

12

 

Damlar

Stabilize

Yeterli

Yok

11

 

Gebenardı

Stabilize

Yeterli

Yok

10

 

Hamitler

Asfalt

Yeterli

Yok

12

 

Kıznolar

Asfalt

Yeterli

Yok

11

 

Kolyol

Asfalt

Yeterli

Yok

17

 

Konak

Asfalt

Yeterli

Yok

18

 

Muratlar

Stablize

Yeterli

Yok

14

 

Zeynepoğlu

Asfalt

Yeterli

Yok

8

 

Yılgın

Stablize

Yeterli

Yok

12

 

Karayılanlar

Stablize

Yeterli

Yok

15

 

Medik

Stabilize

Yeterli

Yok

15

 

Çizmeli

Stabilize

Yeterli

Yok

4

 

Kuyucak

Stabilize

Yeterli

Yok

18

 

BOYACA

Cendere

Stabilize

Yeterli

Yok

10

 

Kılıçoğlu

Stabilize

Yeterli

Yok

7

 

Yk Boyaca

Asfalt

Yeterli

Yok

10

 

A.Boyaca

Asfalt

Yeterli

Yok

10

 

BOZTEPE

Merkez

Stabilize

Yeterli

Yok

13

 

ÇAVUŞ

Merkez

Stabilize

Yeterli

Var

30

 

ÇİVRİL

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

21

 

DEDEKARGIN

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

20

 

DURUCASU

Merkez

Asflat

Yeterli

Var

16

 

GÖVÜK

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

13

 

Kirpinin Konağı

Stabilize

Yeterli

Yok

17

 

Yukarı Gövük

Asfalt

Yeterli

Yok

13

 

EĞRİBÜK

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

14

 

EPREME

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

46

 

Bazolar

Stabilize

Yeterli

Yok

51

 

Çarşak

Stabilize

Yetersiz

Yok

40

 

Çataltepe

Stabilize

Yetersiz

Yok

40

 

Kirnik

Stabilize

Yetersiz

Yok

50

 

İmolar

Stabilize

Yeterli

Yok

39

 

Çatyayla

Stabilize

Yetersiz

Yok

39

 

Hacıbekir

Stabilize

Yetersiz

Yok

40

 

Kanlıdere

Stabilize

Yetersiz

Yok

40

 

ERECEK

Merkez

Asfalt-

Yeterli

Yok

36

 

Dereevleri

Stabilize

Yeterli

Yok

17

 

İbocuk

Stabilize

Yetersiz

Yok

25

 

İmolar

Stabilize

Yeterli

Yok

25

 

Ören

Stabilize

Yetersiz

Yok

20

 

Söğütlü

Stabilize

Yetersiz

Yok

28

 

Yılmıklı

Stabilize

Yetersiz

Yok

25

 

Omuklar

Stabilize

Yeterli

Yok

20

 

FETHİYE

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

4

 

HAMİDİYE

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

5

 

İRİAĞAÇ

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

22

 

Akarca

Stabilize

Yeterli

Yok

22

 

Çatak

Stabilize

Yeterli

Yok

25

 

Çorak

Stabilize

Yeterli

Yok

22

 

Elkit

Stabilize

Yeterli

Yok

26

 

İğdeli

Stabilize

Yeterli

Yok

26

 

Körpınar

Stabilize

Yeterli

Yok

20

 

Oluklu

Stabilize

Yeterli

Yok

17

 

Ünür

Stabilize

Yeterli

Yok

24

 

Yoğunsakız

Stabilize

Yeterli

Yok

18

 

KARACA

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

13

 

Kumarlı

Stabilize l

Yeterli

Yok

8

 

KOŞAR

Merkez

Stabilize

Yeterli

Yok

15

 

KÖMÜŞHAN

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

10

 

Kurugöl

Stabilize

Yeterli

Yok

6

 

MISIRDERE

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

7

 

Palancı

Stabilize

Yeterli

Yok

16

 

Tomolar

Stabilize

Yeterli

Yok

14

 

Paşolar

Stabilize

Yeterli

Yok

15

 

SADIKLI

Merkez

Asfalt

Yeterli

Yok

40

 

SİNANLI

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

27

 

SÜRÜR

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

11

 

TAHTALI

Merkez

Stabilize

Yeterli

Yok

27

 

Hacıdamı

Stabilize

Yeterli

Yok

23

 

Kısık

Stabilize

Yeterli

Yok

20

 

Şenevler

Stabilize

Yeterli

Yok

22

 

Örü

Stabilize

Yeterli

Yok

25

 

Uzunçayır

Stabilize

Yeterli

Yok

17

 

TECİRLİ

Merkez

Asfalt

Yeterli

Var

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İHTİYAÇ VE SORUNLAR                                                       :

 

 • İdari ve Teknik Personel sayısı yetersiz .
 • Ödenek yetersizliği,
 • Park ve yeşil alan miktarını arttırmak,
 • Kültürel ve sportif alanların oluşturulmasını sağlamak,
 • Belediyenin gelirlerini artıcı planlamalar yapmak,

 

 1. ÖNERİLER                                                                                  :

 

Belediyemizin sahip olduğu üstün ve zayıf yönlerin yanı sıra yapılan çalışmalar ışığında sorunların çözümü, dolayısıyla huzurlu ve çağdaş bir Yazıhan oluşturabilmek adına geleceğe yönelik öneri ve tedbirleri de göz ardı etmemek gerekir. Bu kapsamda, itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunması, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik modelinin yanı sıra israfsız belediyecilik anlayışının sürdürülebilir hale getirilmesi, Halkın belediyeye olan güven duygusunun devamının sağlanması, Hizmetlere ve ortaya konulan eserlere karşı halkın, kuruma karşı ise personelin sahiplilik bilincine kavuşturulması,

 

Arz ederim.

 

Nevzat ÖZTÜRK

 Belediye Başkanı

DİĞER İÇERİKLER